Випуск № 1(81), 2023

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Заваженко А.О.
Формування та врегулювання інституційних дисфункцій трансформаційної економіки України

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вовчанська О.М., Іванова Л.О.
Активізація розвитку усвідомленого споживання в контексті соціально-етичного маркетингу

Кухарик В.В., Любитовець О.
Аналіз стану, тенденцій економічного розвитку та позиції Китаю в глобальній економіці

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бобровська О.Ю.
Еволюція економічної системи: зміст, напрями, процеси розвитку

Ільченко С.В., Грищенко В.Ф., Грищенко І.В.
Основні принципи інтеграційної взаємодії сегментів ринку морських вантажних перевезень у період післявоєнного відновлення України

Корнієнко О.П.
Тренди цифрових технологій в морегосподарюванні

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Горященко Ю.Г.
Оцінка стану бізнес-середовища України у контексті інноваційної діяльності

Красностанова Н.Е., Медловська Н.В.
Стійкий розвиток організацій та цифрові двійники

Кубашевський О.Є.
Сучасні особливості просування товарів підприємствами харчової промисловості

Омельчак Г.В.
Механізм застосування маркетингових комунікацій в умовах кризи

Прядко О.М., Чміль Г.Л., Олініченко К.С.
Брендування як елемент формування іміджу продукції FMCG

Редько К.Ю., Ткаченко І.О.
Розвиток соціального підприємництва в Україні

Сало Я.В.
Автоматизація маркетингової діяльності як наслідок інформатизації суспільства

Чакалов А.К., Носань Н.С.
Проблеми управління фінансово-економічною безпекою бізнесу під впливом війни: традиційні напрями досліджень і проєктний підхід

Юдіна О.І., Корнєєв М.В., Стеблюк Н.Ф.
Методологічні підходи до управління економічним розвитком підприємств готельно-ресторанного бізнесу

Язіна В.А., Кучер М.М., Федорова А.О.
Управління якістю готельного продукту та особливості його формування

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Безхлібна А.П.
Конкурентоспроможність відновлювальної екосистеми приморських регіонів в післявоєнних умовах

Лихолат О.А., Вишнікіна О.В., Матухно О.С.
Українські superfoods: економічні, екологічні, психофізіологічні, гастрокультурні аспекти

Ханін С.Г.
Напрями формування інтелектуально-інноваційних детермінант регіональних економічних систем в умовах становлення креативної економіки

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Лазарєва О.В., Белінська С.М.
Синергія напрямків STEM-освіти в контексті підготовки студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»

Соболєва Г.Г., Іванова А.Д.
Інклюзивна «зелена» економіка

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Данилюк О.І., Олексієнко Л.А., Підлипна Р.П.
Організація соціальних послуг в умовах війни

Джинджоян В.В., Ботвінов Р.Г., Горб К.М.
Роль державних інституцій у просуванні та розвитку освітнього туризму в Україні

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Герасименко А.В.
Фінансово-економічний розвиток промислових підприємств в сучасних реаліях України

Горват Т.Ю.
Установчі документи як орієнтир фінансово-господарської діяльності релігійних організацій

Заруцька О.П., Пономарьова О.Б.
Банківська система на захисті фінансової безпеки України

Огінок С.В., Янко К.В.
Перспективи та ризики криптовалют в сучасному світі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Євтушенко Г.В., Куценко Т.М., Альошин С.Ю.
Управління процесами оподаткування суб’єктів господарювання у забезпеченні ефективності розвитку підприємництва

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Куницька-Іляш М.В.
Аналіз стану цифрової трансформації України з позиції безпеки розвитку вітчизняної ІКТ-галузі

Холоденко А.М., Шпак Н.Г.
Оптимізація взаємодії митниці та декларантів з врахуванням тривалості митного офрмлення