До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Статті  студентів приймаються виключно у співавторстві з науковим керівником, який має науковий ступінь. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.


Для опублікування статті у науковому журналі Випуск № 3 (87) 2024 необхідно надіслати до редакції не пізніше 9 серпня 2024 року такі матеріали:

1. Довідку про автора (посилання).

2. Статтю, оформлену згідно вказаних вимог, необхідно надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 2521.

3. Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 1100 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Увага! Якщо Ви не отримали лист-підтвердження більше, ніж за 5 робочих днів, зверніться до редакції за контактами.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Автори отримують лист про результати рецензування – див. процес рецензування (відхилено, прийнято з доопрацюваннями, прийнято) та, у випадку, успішного проходження отримують реквізити для сплати публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 20 вересня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 4 жовтня 2024 р.

Тематичні рубрики:
1. Економіка
2. Облік і оподаткування
3. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
4. Менеджмент
5. Маркетинг
6. Підприємництво та торгівля
7. Соціальне забезпечення

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі неодмінні елементи:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її ров’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

Список використаних джерел та «References». Список використаних джерел у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. References посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations). Приклади оформлення бібліографічних джерел для «References».

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг анотацій українською мовою має бути 700-800 знаків (без пробілів). Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків (без пробілів). У даній анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми. Необхідно висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація має бути написана без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним. Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

Мова публікацій: українська, англійська.

Технічні вимоги:
Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.
Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.
Математичні формули мають бути ретельно перевірені, чітко надруковані та набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:
індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання); назву статті; текст статті; cписок використаних джерел.